Ημερομηνία:

Κοινοποίηση:

Προκύρυξη

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 Φαρκαδόνα, 17/10/2014

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                       Αρ. πρωτ. 16485

 

ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Βαθμός προτεραιότητας: ΕΠΕΙΓΟΝ

 

Ταχ. Δ/νση              : Γ. Γεννηματά 1

Ταχ. Κώδικας           : 42031

Πληροφορίες           : Βασιλειώρης Γεώργιος

Τηλέφωνο               : 2433350025

Fax                          : 2433350018

ΠΡΟΣ

Αποδέκτες

(όπως ο πίνακας αποδεκτών)

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Πρακτικογράφο Δημοτικού Συμβουλίου

 

Θέμα:

«Πρόσκληση σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου»

 

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 24η του μηνός Οκτωβρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης[1].

 

Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβολίου

 

 

Καραμάνος Ηλίας

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 

Ακριβές Αντίγραφο

Η Προϊσταμένη

  

Πατσιάνη Αθηνά

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΣΤΙΣ

 26/9/2014 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ 14153/22-9-2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Θέμα 1ο

Ορισμός μελλών επιτροπής εκτίμησης ακινήτου για την εγκατάσταση κτηματολογικού γραφείου

Εισηγητής

Καραμάνος Ηλίας

Θέμα 2ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παραχώρηση ενός (1) γραφείου στο Δημοτικό Κατάστημα Οιχαλίας για τη στέγαση του Αγροτικού Κτηνιατρείου Οιχαλίας κατόπιν αιτήματος της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων (Σχετ. το αρ. 4890/183404/3-10-2014 έγγραφο της Π.Ε. Τρικάλων)

Εισηγητής

Καραμάνος Ηλίας

Θέμα 3ο

Κατανομή ποσού 23.364,90 € και διάθεση πίστωσης για επισκευές και συντηρήσεις σχολικών κτιρίων

Εισηγητής

Καραμάνος Ηλίας

Θέμα 4ο

Μεταβίβαση  του με αριθμ. Κυκλοφορίας ΖΗΚ 3327 αυτοκινήτου  μάρκας OPEL ASTRA από το Δήμο Φαρκαδόνας στη Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Φαρκαδόνας

Εισηγητής

Καραμάνος Ηλίας

Θέμα 5ο

Ορισμός νέων αιρετών εκπροσώπων στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Δίκτυο Θερμοκοιτίδων Ανάπτυξης Τοπικής Επιχειρηματικότητας και Κοινωνικής Οικονομίας» για τη συνέχιση της υλοποίησης των δράσεων ΤοπΕΚΟ

Εισηγητής

Καραμάνος Ηλίας

Θέμα 6ο

Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή συμβολαίων εκποίησης οικοπέδων Τ.Κ. Πετροπόρου, Νομής και Φανερωμένης

Εισηγητής

Καραμάνος Ηλίας

Θέμα 7ο

Εκλογή  δύο  δημοτικών  συμβούλων από τις παρατάξεις  της  μειοψηφίας  για  την  συμμετοχή στην  Εκτελεστική  Επιτροπή  όταν λειτουργεί  ως  συλλογικό  πειθαρχικό  όργανο

Εισηγητής

Καραμάνος Ηλίας

Θέμα 8ο

Έγκριση της αριθμ. 6/2014 μελέτης με τίτλο «Αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων της Τ.Κ. Ταξιαρχών» προϋπολογισμού 100.000,00 € μαζί με Φ.Π.Α., που θα υποβληθεί στο πρόγραμμαLEADER

Εισηγητής

Καραμάνος Ηλίας

Θέμα 9ο

Έγκριση της αριθμ. 2/2013 μελέτης με τίτλο «Συνολική Θεώρησης και αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης και ανάδειξης του οικισμού Ταξιαρχών του Δήμου Φαρκαδόνας»

Εισηγητής

Καραμάνος Ηλίας

Θέμα 10ο

Έγκριση της αριθμ. 5/2014 μελέτης με τίτλο «Αναβάθμιση πλατείας της Τ.Κ. Σερβωτών» προϋπολογισμού 92.000,00 € μαζί με Φ.Π.Α., που θα υποβληθεί στο πρόγραμμα LEADER

Εισηγητής

Καραμάνος Ηλίας

Θέμα 11ο

Έγκριση της αριθμ. 7/2014 μελέτης με τίτλο «Συνολική Θεώρησης και αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης και ανάδειξης του οικισμού Σερβωτών του Δήμου Φαρκαδόνας»

Εισηγητής

Καραμάνος Ηλίας

Θέμα 12ο

Έγκριση της αριθμ. 9/2014 μελέτης με τίτλο «Αναβάθμιση πλατείας της Τ.Κ. Νομής» προϋπολογισμού 100.000,00 € μαζί με Φ.Π.Α., που θα υποβληθεί στο πρόγραμμα LEADER

Εισηγητής

Καραμάνος Ηλίας

Θέμα 13ο

Έγκριση της αριθμ. 8/2014 μελέτης με τίτλο «Συνολική Θεώρησης και αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης και ανάδειξης του οικισμού Νομής του Δήμου Φαρκαδόνας»

Εισηγητής

Καραμάνος Ηλίας

 

 

Θέμα 14ο

Ορισμός επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση των περιοχών επέκτασης Τ.Δ. Οιχαλίας»

Εισηγητής

Καραμάνος Ηλίας

Θέμα 15ο

Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων για την επιτροπή προσκυρωτέων εκτάσεων για τη Δ.Κ. Οιχαλίας

Εισηγητής

Καραμάνος Ηλίας

Θέμα 16ο

Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου « Ανέγερση Δημοτικού Καταστήματος Δήμου Πελινναίων ».

Εισηγητής

Καραμάνος Ηλίας

Θέμα 17ο

Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου « Κατασκευή στραγγιστηριού κοιμητηρίου Τ.Κ Κλοκωτού »

Εισηγητής

Καραμάνος Ηλίας

Θέμα 18ο

Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου « Διαμόρφωση κοιμητηρίου Τ.Κ Πετρωτού  »

Εισηγητής

Καραμάνος Ηλίας

Θέμα 19ο

Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου « Διαμόρφωση κοιμητηρίου Τ.Κ Φαρκαδόνας  »

Εισηγητής

Καραμάνος Ηλίας

Θέμα 20ο

Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου « Συντήρηση παλαιού Δημοτικού Καταστήματος Δ.Κ Φαρκαδόνας  »

Εισηγητής

Καραμάνος Ηλίας

Θέμα 21ο

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής  του έργου « Ανόρυξη Ερευνητικής γεώτρησης Δ.Σ Γριζάνου»

Εισηγητής

Καραμάνος Ηλίας

Θέμα 22ο

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής  της προμήθειας  « Προμήθεια πινακίδων οδοσήμανσης Δήμου Φαρκαδόνας »

Εισηγητής

Καραμάνος Ηλίας

Θέμα 23ο

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου « Διαμόρφωση κοιμητηρίου Τ.Κ Φαρκαδόνας»

Εισηγητής

Καραμάνος Ηλίας

Θέμα 24ο

Έγκριση ΣΑΥ-ΦΑΥ του έργου  «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων »

Εισηγητής

Καραμάνος Ηλίας

Θέμα 25ο

Έγκριση ΣΑΥ-ΦΑΥ του έργου  «Διαμόρφωση κοιμητηρίου Φαρκαδόνας »

Εισηγητής

Καραμάνος Ηλίας

Θέμα 26ο

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου « Βελτίωση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Πελινναίων »  και καθορισμού ποσού αποζημίωσης

Εισηγητής

Καραμάνος Ηλίας

Θέμα 27ο

Ορισμός επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου « Κατασκευή οστεοφυλακίου στο κοιμητήριο του Τ.Δ Παναγίτσας»

Εισηγητής

Καραμάνος Ηλίας

Θέμα 28ο

Ορισμός επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου « Αποχέτευση όμβριων στο Δημοτικό Διαμέρισμα Γεωργανάδων του Δήμου Οιχαλίας»

Εισηγητής

Καραμάνος Ηλίας

 

[1] Για την ενημέρωσή σας σχετικά με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (εισηγήσεις κλπ.) μπορείτε να απευθύνεστε στο γραφείο του Δημοτικού Συμβουλίου καθώς και στις αρμόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες του Δήμου.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο