Ημερομηνία:

Κοινοποίηση:

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             Φαρκαδόνα, 3/4/2015

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                  Αρ. πρωτ. 4099

 

ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚ/ΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Βαθμός προτεραιότητας: ΕΠΕΙΓΟΝ

 

Ταχ. Δ/νση             : Γ. Γεννηματά 1

Ταχ. Κώδικας         : 42031

Πληροφορίες         : Βασιλειώρης Γεώργιος

Τηλέφωνο              : 2433350035

Fax                        : 2433350018

e-mail                    : gvasil@farkadona.gr

ΠΡΟΣ

Αποδέκτες

(όπως ο πίνακας αποδεκτών)

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Πρακτικογράφο Οικονομικής Επιτροπής

 

 

 

 

 

Θέμα:

«Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»

 

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 7η του μηνός Απριλίου έτους 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00΄π.μ., για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).[1].

 

Ο Πρόεδρος

της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

 

 

Μεριβάκης Αθανάσιος

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΣΤΙΣ

 7/4/2015 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ 4099/3-4-2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Θέμα 1ο

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 27/2015 απόφασης του Δημάρχου Φαρκαδόνας περί ανάθεσης υπόθεσης σε πληρεξούσιο δικηγόρο και καθορισμός της αμοιβής του

Θέμα 2ο

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 64/2015 απόφασης του Δημάρχου Φαρκαδόνας περί ανάθεσης υπόθεσης σε πληρεξούσιο δικηγόρο και καθορισμός της αμοιβής του

Θέμα 3ο

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 68/2015 απόφασης του Δημάρχου Φαρκαδόνας περί ανάθεσης υπόθεσης σε πληρεξούσιο δικηγόρο και καθορισμός της αμοιβής του

Θέμα 4ο

Εξωδικαστικός συμβιβασμός και καταβολή του οφειλόμενου ποσού στον κ. Καραβίδα Ανάργυρο

Θέμα 5ο

Κατάργηση δίκης και εξωδικαστικός συμβιβασμός με τον κ. Νταφόπουλο Ηλία

Θέμα 6ο

Καθορισμός κατώτατου ορίου μισθώματος, και όρων της δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου

Θέμα 7ο

Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, τον καθορισμό των όρων του πρόχειρου διαγωνισμού και τη διάθεση της πίστωσης για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων

Θέμα 8ο

Έγκριση διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου ″Κατασκευή Θυροφραγμάτων Δήμου Φαρκαδόνας″

Θέμα 9ο

Έγκριση διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου ″ Κατασκευή υπόγειου αρδευτικού δικτύου Τ.Δ. Ζάρκου″

Θέμα 10ο

Σύνταξη έκθεσης και κατάρτιση του Απολογισμού, Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2010 των πρώην Δήμων Οιχαλίας και Φαρκαδόνας

Θέμα 11ο

Διάθεση και αποδέσμευση πιστώσεων

Θέμα 12ο

Σύσταση πάγιας προκαταβολής των προέδρων των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων του Δήμου Φαρκαδόνας

Θέμα 13ο

Κατάρτιση του σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2015 του Δήμου Φαρκαδόνας

Θέμα 14ο

Κατακύρωση δημοπρασίας εκμίσθωσης αγροτεμαχίων

 

Αποδέκτες Πίνακα Διανομής

Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

1.      Κοκκινίδης Κωνσταντίνος

2.      Τσιακάρας Κωνσταντίνος

3.      Μέμηλας Ιωάννης

4.      Αναγνώστου Ιωάννης

5.      Γεωργολόπουλος Ιωάννης

6.      Χαλβατζάς Κίμων

 

 

[1] Για την ενημέρωσή σας σχετικά με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (εισηγήσεις κλπ.) μπορείτε να απευθύνεστε στο γραφείο γραμματειακής υποστήριξης της Οικονομικής Επιτροπής καθώς και στις αρμόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες του Δήμου.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο