Ημερομηνία:

Κοινοποίηση:

Δημιουργία Τράπεζας Αίματος στο Δήμο Φαρκαδόνας & Επιτροπή – Κανονισμός Λειτουργίας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η προσφορά αίματος συνιστά την κορυφαία πράξη αγάπης από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ιδιαίτερα σε έκτακτες και κατεπείγουσες ανάγκες υγείας αλλά και στις περιπτώσεις της τακτικής αιμοληψίας ατόμων που πάσχουν από χρόνια νοσήματα, η άμεση εξεύρεση αίματος συντελεί καθοριστικά στην έγκαιρη έκβαση πολλών περιστατικών και απαλλάσσει τους ενδιαφερόμενους από τη μεγάλη περιπέτεια, αγωνία και άγχος για την εξασφάλιση αίματος.
 
Ο Δήμος Φαρκαδόνας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του να εφαρμόσει πολιτικές και να πραγματοποιεί δράσεις οι οποίες στοχεύουν στην κοινωνική προστασία και αλληλεγγύη και στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των δημοτών του, στην εξυπηρέτηση των αναγκών τους, αλλά και για την προβολή του Δήμου μας ως τόπου που διαθέτει παροχές κοινωνικού χαρακτήρα, αλλά και έχοντας βιώσει την ουσιαστική προσφορά προς τον άνθρωπο, της δωρεάς του αίματος, προχωρά στη δημιουργία και λειτουργία Τράπεζας Αίματος στο Δήμο Φαρκαδόνας.
 
Η δράση αυτή για την οργανωμένη, ευέλικτη και αποτελεσματική υλοποίησή της, διέπεται από κανονισμό λειτουργίας και διοικείται για τον προγραμματισμό, την τήρηση και την υλοποίηση των απαιτούμενων δράσεων από Επιτροπή Λειτουργίας.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
  

Σε ότι αφορά τον ορισμό των μελών και τη συγκρότηση της Επιτροπής Λειτουργίας, η Τράπεζα Αίματος διοικείται από τριμελή Επιτροπή στην οποία Πρόεδρος είναι ο Δήμαρχος Μεριβάκης Αθανάσιος και μέλη ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος για θέματα υγείας Κοσμάς Κωνσταντίνος και η Πρόεδρος της Δημοτικής Ενότητας Φαρκαδόνας Χαλβατζά Αθανασία, με αντίστοιχους αναπληρωτές τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Καραμάνο Ηλία, τον Αντιδήμαρχο Μακρυνιώτη Γεώργιο και την Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Οιχαλίας Γκαγκαμάνου Φωτεινή. Τον πρόεδρο και τα μέλη της επιτροπής με τους αναπληρωτές τους όρισε το Δημοτικό Συμβούλιο. Έργο της Επιτροπής θα είναι τα αναφερόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας και η θητεία της θα ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου. Επίσης, η Επιτροπή που συστάθηκε θα αναλάβει το ρόλο της ευαισθητοποίησης των πολιτών και της δικτύωσης με άλλους φορείς που δραστηριοποιούνται σ’ αυτό το θέμα.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ
ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ

Άρθρο 1ο : Επωνυμία

Δημιουργείται Δημοτική Τράπεζα Αίματος με την επωνυμία «Τράπεζα Αίματος Δήμου Φαρκαδόνας», η οποία στηρίζεται αποκλειστικά στο θεσμό της εθελοντικής αιμοδοσίας και θα λειτουργεί στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων κοινωνικής πολιτικής του Δήμου.

Άρθρο 2ο : Σκοπός

Σκοπός της λειτουργίας της Τράπεζα Αίματος Δήμου Φαρκαδόνας είναι:

 1. Η δημιουργία διαρκούς παρακαταθήκης αίματος για την αντιμετώπιση των αναγκών των δημοτών και των κατοίκων του Δήμου.
 2. Η παροχή βοήθειας για την εξεύρεση αίματος στις έκτακτες ανάγκες των δη­μοτών και των κατοίκων του Δήμου, όταν δεν υπάρχει η δυνατότητα εξυπηρέτησής τους από τη Δημοτική Τράπεζα Αίματος.
 3. Η ενημέρωση και πληροφόρηση της τοπικής κοινωνίας για την αποδοχή της προσφοράς του δότη μυελού των οστών και την προώθηση των διαδικα­σιών για την εγγραφή εθελοντών δοτών μυελού των οστών σε Κέντρα Δο­τών Μυελού των Οστών του «Εθελοντή Δότη Μυελού Οστών».
 4. Η ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και εθελοντικής προσφοράς στην τοπι­κή κοινωνία.

Άρθρο 3ο : Μέλη – Δικαιώματα – Υποχρεώσεις

Μέλη της Τράπεζας Αίματος Δήμου Φαρκαδόνας μπορούν να γίνουν όλοι οι δημότες, καθώς και οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Φαρκαδόνας με την προϋπόθεση ότι συμμετέχουν ως αιμοδότες στις εθελοντικές αιμοδοσίες.

Εθελοντές αιμοδότες και μέλη της Τράπεζας Αίματος μπορούν να γίνουν επίσης και μη κάτοικοι ή δημότες του Δήμου, κατόπιν αιτήματος τους.

Δικαιώματα μελών

 • Κάθε εθελοντής αιμοδότης – μέλος της Δημοτικής Τράπεζας Αίματος δικαιού­ται παροχής μονάδων αίματος μέχρι οκτώ (8) μονάδων αίματος ετησίως και σε κάθε περίπτωση μέχρι του αριθμού των μονάδων αίματος που διαθέτει ο εθελοντής αιμοδότης στην Τράπεζα Αίματος.
 • Οι σύζυγοι, τα παιδιά, οι γονείς και τα αδέλφια των μελών δικαιούνται μέχρι και οκτώ (8) μονάδες αίματος ετησίως. Ως ανώτατος αριθμός χορήγησης εφάπαξ μονάδων, ορίζονται οι τέσσερις (4) φιάλες μέχρι και δύο φορές ετη­σίως.
 • Οι μη εθελοντές αιμοδότες εξυπηρετούνται, όταν αυτό είναι δυνατόν, ανάλογα με τα εκάστοτε αποθέματα σε αίμα και ύστερα από έγκριση της Διοικούσας Επιτροπής της Τράπεζας Αίματος μόνο με τη μορφή δανεισμού και μέχρι δύο (2) μονάδες αίματος με την υποχρέωση να επιστρέψουν τις μονάδες αίματος σε δύο μήνες από την ημέρα δανεισμού του. Όσοι έχουν προγραμματισμένα χειρουργεία, τους χορηγείται αίμα μόνο όταν δεν υπάρ­χει συγγενικό περιβάλλον.
 • Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και κατόπιν εγκρίσεως της αρμόδιας Επιτροπής της Τράπεζας Αίματος Δήμου Φαρκαδόνας και εφόσον υπάρχει επάρκεια αίμα­τος, μπορεί να χορηγείται αίμα σε επείγοντα περιστατικά ή σε περιστατικά που χρήζουν μεγάλης ποσότητας αίματος με προτεραιότητα στους α) πάσχο­ντες από μεσογειακή αναιμία β) νεφροπαθείς γ) αιμορροφιλικούς και δ) άτο­μα χωρίς συγγενικό περιβάλλον.
 • Απαραίτητη προϋπόθεση χορήγησης αίματος σε μη εθελοντές αιμοδότες εί­ναι, ο ασθενής για τον οποίο προορίζεται το αίμα να είναι δημότης ή κάτοι­κος του Δήμου Φαρκαδόνας.

 Υποχρεώσεις μελών

 • Κάθε εθελοντής αιμοδότης – μέλος της Δημοτικής Τράπεζας Αίματος οφείλει να συμμετέχει σε μία τουλάχιστον αιμοδοσία ετησίως.
 • Ο μη εθελοντής που εξυπηρετήθηκε, αναλαμβάνει την υποχρέωση να επι­στρέψει τις μονάδες αίματος που του χορηγήθηκαν μέσα σε χρονικό διάστημα δύο μηνών.
 • Μη αναπλήρωση της χορηγηθείσας ποσότητας αίματος σημαίνει αυτόματα ότι δεν θα ικανοποιείται μελλοντικό αίτημα του.
 • Όλα τα μέλη της Τράπεζας Αίματος οφείλουν να πειθαρχούν με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού Λειτουργίας. Η ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της Τράπεζας Αίματος επαφίεται στη φροντίδα και την προσπάθεια των με­λών της, τα οποία οφείλουν να συμμετέχουν τακτικά στις εθελοντικές αιμο­δοσίες και να συμμετέχουν στις δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του ευρύτερου πληθυσμού του Δήμου.

Άρθρο 4ο : Διοίκηση

 • Η Τράπεζα Αίματος Δήμου Φαρκαδόνας θα διοικείται από τριμελή Επιτροπή Λειτουργίας (πρόεδρος και δύο μέλη) με αντίστοιχους αναπληρωτές, η θητεία της οποίας ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου. Πρόεδρος και μέλη της επιτροπής θα μπορούν να είναι ο Δήμαρχος, Αντιδήμαρχοι, Δημοτικοί Σύμβουλοι ή Πρόεδροι Δημοτικών ή Τοπικών Κοινοτήτων. Τον πρόεδρο και τα μέλη της επιτροπής με τους αναπληρωτές τους ορίζει το Δημοτικό Συμβούλιο.
 • Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Τη γραμματειακή και ορ­γανωτική υποστήριξη της Λειτουργίας της Τράπεζας Αίματος θα αναλάβουν υπάλληλοι της αντίστοιχης διοικητικής μονάδας του Δήμου ή άλλοι υπάλληλοι που θα ορίζονται με απόφαση Δημάρχου.
 • Ο Πρόεδρος της Επιτροπής δίνει την έγγραφη έγκρισή του για τη χορήγηση κάθε μονάδας αίματος και οφείλει να απαντά σε κάθε αίτημα εντός της ημέρας της αιτήσεως.
 • Σε περίπτωση ανάγκης, κατά τις μη εργάσιμες ημέρες ή νυχτερινές ώρες, την προφορική εντολή δίνει οποιοδήποτε μέλος της διοικούσας επιτροπής με την προϋπόθεση ότι την επομένη ,θα εκδοθεί απαραίτητα και η τυπική εντο­λή.

Άρθρο 5ο : Όροι Λειτουργίας

 • Η Τράπεζα Αίματος Δήμου Φαρκαδόνας υποστηρίζεται από το Τμήμα Αιμοδο­σίας του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων. Επίσης δεν αποκλείεται η συνερ­γασία και με άλλα Δημόσια Νοσοκομεία, για τη συμμετοχή μεγαλύτερου αριθμού εθελοντών αιμοδοτών και την αύξηση του αποθέματος αίματος της Δημοτικής Τράπεζας.
 • Την ευθύνη της πραγματοποίησης αιμοδοσίας ως προς τους όρους και τις συνθήκες υγιεινής έχει το Τμήμα Αιμοδοσίας του αντίστοιχου Νοσοκομείου.
 • Κάθε αιμοδότης δίνει αίμα ή αποκλείεται, κατόπιν οδηγιών του υπεύθυνου ιατρού του Νοσοκομείου που διενεργεί την Αιμοδοσία.
 • Η Τράπεζα Αίματος Δήμου Φαρκαδόνας τηρεί αρχείο των αιμοδοτών, καθώς και παρακολουθεί τα υπάρχοντα αποθέματα και τη δυνατότητα εξυπηρέτησης των μελών της.
 • Για τη χορήγηση αίματος απαιτείται η συμπλήρωση έγγραφης αίτησης προς της Επιτροπής της Αιμοδοσίας από τον ασθενή ή από συγγενικό του πρόσω­πο. Σε περίπτωση που η αίτηση αφορά σε ανάγκες μη εθελοντή αιμοδότη χρειάζεται και η ενυπόγραφη δέσμευση προς αναπλήρωση των χορηγούμε­νων μονάδων αίματος.
 • Συνεργάζεται με Συλλόγους Εθελοντικής Αιμοδοσίας και λοιπούς φορείς και διοργανώνει συστηματικά προσκλήσεις για εθελοντική αιμοδοσία.

Άρθρο 6ο : Υποχρεώσεις Δήμου Φαρκαδόνας

 1. Η Επιτροπή υποστηρίζεται γραμματειακά και λειτουργικά από το Γραφείο Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτι­σμού του Δήμου Φαρκαδόνας, παρακολουθεί τα υπάρχοντα αποθέματα και έχει την ευθύνη για τη συνεχή και απρόσκοπτη εξασφάλιση της δυνατότητας εξυπηρέτησης των εθελοντών αιμοδοτών – μελών της Τράπεζας.
 2. Γενικά σε καμιά περίπτωση δεν θα χορηγείται αίμα σε μη εθελοντές αιμο­δότες, αν δεν διασφαλίζονται πλήρως οι ανάγκες των μελών.
 3. Έχει την ευθύνη για την οργάνωση των εθελοντικών αιμοδοσιών (κατ’ ελάχιστο δύο κάθε χρόνο) και την οργάνωση διαφόρων δράσεων ευαισθητοποίη­σης – ενημέρωσης του πληθυσμού του Δήμου Φαρκαδόνας σχετικά με την «εθε­λοντική αιμοδοσία» και τη διαδικασία του να γίνει κάποιος «δότης μυελού οστών».
 4. Επιλέγει τους χώρους που πραγματοποιούνται οι αιμοδοσίες ώστε να διευ­κολύνεται η προσέλευση των εθελοντών αιμοδοτών.
 5. Εκδίδει φυλλάδια, αφίσες και κάθε έντυπο ή ηλεκτρονικό υλικό με σκοπό την ενημέρωση του πληθυσμού του Δήμου Φαρκαδόνας.
 6. Κάθε οικονομική υποχρέωση για τις δράσεις της Δημοτικής Τράπεζας Αίμα­τος καλύπτεται από τον ετήσιο προϋπολογισμό του Δήμου Φαρκαδόνας.

Άρθρο 7°

Κάθε ζήτημα που προκύπτει και δεν ρυθμίζεται από τον παρόντα κανονισμό θα αντιμετωπίζεται με απόφαση της Τριμελούς Επιτροπής Λειτουργίας της Τράπεζας Αίματος Δήμου Φαρκαδόνας, ή με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Άρθρο 8ο

Σε περίπτωση διάλυσης της Τράπεζας Αίματος το υπάρχον απόθεμα θα περιέρχεται στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο