Ημερομηνία:

Κοινοποίηση:

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης και ανακοίνωσης διενέργειας κληρώσεων Μη.Μ.Ε.Δ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ο Δήμος Φαρκαδόνας Ν. Τρικάλων λαμβάνοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 221 – παρ. 10 του Ν. 4412/2016
2) Tης αρ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/4-12-2017 (ΦΕΚ 4841/Β΄/29-12-2017) Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και ειδικότερα του άρθρου 5 –παρ. 5.2.2
α) Πρόκειται να προβεί στην διεξαγωγή δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 2ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ» προϋπολογισμού 202.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%), το οποίο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προγράμματος «Περιφερειακό Επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020»
β) Θα πραγματοποιήσει ηλεκτρονική κλήρωση μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ) που τηρείται στην ιστοσελίδα www.mimed.gr την Παρασκευή 22/05/2020 και ώρα 09.00 π.μ., για την επιλογή των τεχνικών υπαλλήλων που θα συγκροτήσουν την επιτροπή διαγωνισμού του παραπάνω αναφερομένου έργου.
Παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε το παρόν στην ιστοσελίδα σας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 221 – παρ. 10 του Ν. 4412/2016.
Το παρόν δημοσιεύεται και στο site του Δήμου Φαρκαδόνας (www.farkadona.gr)

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο