Ημερομηνία:

Κοινοποίηση:

Έναρξη εφαρμογής του Προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» στο Δήμο Φαρκαδόνας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ


Ο Δήμος Φαρκαδόνας ενημερώνει τους δημότες του ότι από την Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2017 ξεκινά το Πρόγραμμα «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ). Είναι ένα προνοιακό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και απευθύνεται σε νοικοκυριά που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, και βασίζεται σε τρεις πυλώνες Εισοδηματική ενίσχυση, Υπηρεσίες Κοινωνικής Ένταξης, Υπηρεσίες ενεργοποίησης.

 

Ωφελούμενες μονάδες είναι τα νοικοκυριά που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας και οι άστεγοι: Μονοπρόσωπα νοικοκυριά, Πολυπρόσωπα νοικοκυριά (και με φιλοξενούμενους), Άστεγοι.
 
Τα νοικοκυριά που υποβάλουν αίτηση μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, εφόσον πληρούν αθροιστικά 3 κατηγορίες κριτηρίων: Εισοδηματικά, Περιουσιακά, Διαμονής.

Εισοδηματικά:
Το εισόδημα του νοικοκυριού κατά τους τελευταίους 6 μήνες πριν την υποβολή της αίτησης, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 6πλάσιο του εγγυημένου ποσού για κάθε τύπο νοικοκυριού: 200 ευρώ το μήνα για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, 100 ευρώ για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος, 50 ευρώ για κάθε ανήλικο μέλος.
 

Για κάθε επιπλέον μέλος προστίθεται το 6πλάσιο του αντίστοιχου εγγυημένου ποσού. Για κάθε επιπρόσθετο ενήλικα στην ωφελούμενη μονάδα: 600 € ανά εξάμηνο. Για κάθε επιπλέον τέκνο στην ωφελούμενη μονάδα: 300 € ανά εξάμηνο. Το εξαμηνιαίο εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 5.400 ευρώ, ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών του νοικοκυριού.
 
Περιουσιακά κριτήρια:
Ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό: Η συνολική φορολογητέα αξία της δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 90.000 ευρώ για το πρώτο άτομο, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος του νοικοκυριού και με συνολικό ανώτατο όριο για κάθε ωφελούμενη μονάδα τις 150.000 ευρώ.
 
Κινητή περιουσία
α) Επιβατικά Ι.Χ. – Μ.Χ. αυτοκίνητα ή και δίκυκλα) στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό: Η αντικειμενική δαπάνη τους για το νοικοκυριό δεν πρέπει να υπερβαίνει στο σύνολό της τις 6.000 ευρώ.
 
β) Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό): Το συνολικό ύψος των καταθέσεων του νοικοκυριού ή/και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κτλ., δεν μπορεί να υπερβαίνει τα όρια του κατωτέρω πίνακα για κάθε τύπο νοικοκυριού:
 
 
Ως ανώτατο όριο καταθέσεων ορίζεται το ποσό των 14.400 €, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού.
 
γ) Περιουσιακό τεκμήριο: Το συνολικό ποσό από τόκους καταθέσεων του νοικοκυριού, όπως έχουν δηλωθεί στην τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που προκύπτει από τον μαθηματικό τύπο: Ετήσιος τόκος = όριο καταθέσεων για κάθε τύπο νοικοκυριού * μέσο ετήσιο καταθετικό επιτόκιο /100. Από την έναρξη του προγράμματος και μέχρι την υποβολή φορολογικών δηλώσεων έτους 2016 το συνολικό ύψος από τόκους καταθέσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα ποσά του πίνακα:
 
 
Ως ανώτατο όριο τόκων από καταθέσεις ορίζεται το ποσό των 160 €, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού (θα επαναπροσδιορίζεται ανάλογα με το εκάστοτε ετήσιο καταθετικό επιτόκιο).
 
Ο αιτών καθώς και όλα τα μέλη της μονάδας που υποβάλλει την αίτηση πρέπει να διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην ελληνική επικράτεια. Ειδικά για τους αλλοδαπούς, προκειμένου να τεκμηριωθεί η νομιμότητα και η μονιμότητα της διαμονής απαιτείται η προσκόμιση των απαιτούμενων από το πρόγραμμα δικαιολογητικών.
 
Τα ποσά της εισοδηματικής ενίσχυσης υπολογίζονται ως η διαφορά μεταξύ του 6πλάσιου ύψους του εγγυημένου ποσού και εξαμηνιαίου δηλούμενου εισοδήματος, διαιρούμενη δια του 6.

Το εγγυημένο ποσό ορίζεται ως ακολούθως: 200 ευρώ το μήνα για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, 100 ευρώ για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος, 50 ευρώ για κάθε ανήλικο μέλος. Ως ανώτατο όριο του εγγυημένου ποσού ορίζονται τα 900 ευρώ μηνιαίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού.
 
Αιτήσεις για το πρόγραμμα μπορούν να υποβληθούν:
 • ηλεκτρονικά, από τους αιτούντες απευθείας, συμπληρώνοντας την αίτηση που διατίθεται στην ιστοσελίδα www.keaprogram.gr
 • μέσω του Δήμου Φαρκαδόνας, στο Δημοτικό Κατάστημα Φαρκαδόνας και στα ΚΕΠ Φαρκαδόνας, Οιχαλίας και Πελινναίων κάθε Τετάρτη και ώρες 08:00 έως 14:00.
Η προθεσμία για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων είναι ανοιχτή και η αίτηση μπορεί να υποβληθεί καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος.
 • Σε περίπτωση που το νοικοκυριό απαρτίζεται και από φιλοξενούμενα μέλη, η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά μόνο μέσω του Δήμου ή των Κ.Ε.Π.
 • Οι μονογονεϊκές οικογένειες και τα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα υποβάλλουν αίτηση αποκλειστικά στο Δήμο.
Η μονάδα που υποβάλλει την αίτηση είναι το νοικοκυριό, τουτέστιν, συμπληρώνεται ένα έντυπο αίτησης από όλα τα άτομα που διαβιούν κάτω από την ίδια στέγη.
 
Οι αιτούντες, κατά την προσέλευσή τους στο Δήμο ή στα ΚΕΠ για την υποβολή της αίτησης, θα πρέπει να έχουν μαζί τους:
 • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας
 • ΑΦΜ και ΑΜΚΑ
 • Αριθμό Λογαριασμού Τραπέζης (ΙΒΑΝ)
 • Στοιχεία διεύθυνσης κατοικίας
 • Αριθμούς σταθερού και κινητού τηλεφώνου
 • Το έντυπο συναίνεσης υπογεγραμμένο από όλα τα μέλη του νοικοκυριού και θεωρημένο για το γνήσιο των υπογραφών (χορηγείται και από την υπηρεσία)
 • Έντυπα φορολογίας εισοδήματος Ε1, Ε2, Ε9, Εκκαθαριστικό.
Η αίτηση υποβάλλεται από τον ενήλικο υπόχρεο υποβολής φορολογικής δήλωσης ή τον/την σύζυγο του υπόχρεου υποβολής φορολογικής δήλωσης εισοδήματος του νοικοκυριού.

Περισσότερες και αναλυτικότερες πληροφορίες οι πολίτες μπορούν να λαμβάνουν από το Δήμο Φαρκαδόνας στα τηλέφωνα 2433350052 και 2433350033 και στο σχετικό ενημερωτικό υλικό του προγράμματος που επισυνάπτεται.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο