Ημερομηνία:

Κοινοποίηση:

Υποβολή ενστάσεων από παραγωγούς της Πηνειάδας λόγω των ζημιών του “Ιανού”

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

 
Ανακοινώνεται ότι ο ΕΛ.Γ.Α. απέστειλε, σήμερα, 02/02/2021, τον πίνακα με τα πορίσματα εκτίμησης των ζημιών από το ζημιογόνο αίτιο ΠΛΗΜΜΥΡΑ της 20/09/2020 στις καλλιέργειες παραγωγών της ∆/Τ.Κ ΠΗΝΕΙΑ∆ΟΣ.
 
Τα πορίσματα αυτά είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων παραγωγών για 10 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι την 12/02/2021. Κάθε ενδιαφερόμενος παραγωγός μπορεί να πληροφορηθεί τα πορίσματα των πραγματογνωμοσυνών και όποιος διαφωνεί με αυτά, μπορεί να υποβάλει αίτηση επανεκτίμησης μέσα στην παρακάτω προθεσμία των 10 ημερολογιακών ημερών.
 
Χρονικό διάστημα υποβολής ενστάσεων
 
Ο Πίνακας αυτός περιέχει μόνο τα αποτελέσματα των επιτόπιων πραγματογνωμοσυνών που διενήργησαν οι γεωπόνοι εκτιμητές του ΕΛ.Γ.Α. στα αγροτεμάχια, όπως αυτά δηλώθηκαν από τους καλλιεργητές τους. Σε καμιά περίπτωση δεν εκφράζει την αποζημιώσιμη παραγωγή των ζημιωθέντων αγροτεμαχίων και το ύψος της αποζημίωσης που προκύπτει από αυτή και δεν δημιουργεί δέσμευση στον Οργανισμό για καταβολή αποζημίωσης.
 
Η εμπρόθεσμη, υποβολή από τον παραγωγό ∆ήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής  στην οποία θα αναφέρονται και οι ζημιωθείσες καλλιέργειες.
 
Η εμπρόθεσμη καταβολή της αντίστοιχης ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α.
 
Υπενθυμίζεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή της σχετικής αποζημίωσης είναι:
 
Από: 02/02/2021 έως: 12/02/2021
 
Ο Ανταποκριτής ΕΛ.Γ.Α.
 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΡΣΟΒΙΤΗΣ
 

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο