Ημερομηνία:

Κοινοποίηση:

Υποβολή φακέλου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Θεσσαλίας 2014 – 2020 για τη δημιουργία Κέντρου Κοινότητας στο Δήμο Φαρκαδόνας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Υποβλήθηκε την Τρίτη 15.11.2016 από το Δήμο Φαρκαδόνας ο φάκελος για τη δημιουργία «Κέντρου Κοινότητας Φαρκαδόνας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Θεσσαλίας 2014 – 2020, στον Άξονα Προτεραιότητας 2α «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση», συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ, με τίτλο «Κέντρα Κοινότητας».
 

Η πράξη αφορά στη δημιουργία και λειτουργία της Δομής για 3 έτη στο ισόγειο του Κεντρικού Δημοτικού Καταστήματος Φαρκαδόνας, που θα έχει ως στόχο να υποστηρίξει την εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής προστασίας και την ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα Κοινωνικά Προγράμματα και Υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης.
 
Το «Κέντρο Κοινότητας» θα δραστηριοποιηθεί στα εξής πεδία:
  • Υποδοχή – Ενημέρωση – Υποστήριξη των πολιτών
  • Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές
  • Παροχή Υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελούμενων, συμπεριλαμβανομένων δραστηριοτήτων υποστήριξης διανομής βασικών αγαθών και σίτισης.
Ωφελούμενοι της πράξης θα είναι κατά προτεραιότητα άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, και γενικότερα ευπαθείς ομάδες πληθυσμού.
 
Το Κέντρο Κοινότητας θα στελεχωθεί με έναν ΤΕ Κοινωνικό Λειτουργό και έναν ΠΕ Ψυχολόγο, με διαδικασία πρόσληψης συμβάσεων ορισμένου χρόνου για τρία έτη. Το πρόγραμμα καλύπτει τη μισθοδοσία των στελεχών αυτών και τα λειτουργικά έξοδα. Ο συνολικός προϋπολογισμός του για τρία έτη ανέρχεται σε 112.360,00 €.
 
Για την πραγματοποίηση της πρότασης, σημαντική υπήρξε η συμβολή του Δήμου Τρικκαίων, δεδομένου ότι με σύμβαση διαδημοτικής συνεργασίας η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας του θα καλύψει τις ανάγκες εποπτείας και ελέγχου λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας. 

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο