Ημερομηνία:

Κοινοποίηση:

Ανακοίνωση για την έναρξη λειτουργίας Μητρώου Πολιτών

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κατόπιν της υπ΄αριθμόν ΤΑΔΚ οικ.5/2018 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ3/Β΄/5-1-2018 σας ανακοινώνουμε τα εξής :

Α. Λειτουργία Δημοτολογίων

Από την 12η Ιανουαρίου 2018 και ώρα 15:00 μ.μ. έως και την 21η Ιανουαρίου 2018 ώρα 15:00 μ.μ., παύει να διενεργείται οποιαδήποτε ενέργεια ενημέρωσης στα Δημοτολόγια των Δήμων της Χώρας.

Δηλαδή δεν διενεργούνται εγγραφές, διορθώσεις στοιχείων, διαγραφές, συμπλήρωση στοιχείων, μεταβολές αστικής κατάστασης, ενημέρωσης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου (ΟΠΣΕΔ) καθώς και οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που αφορά στην καταχώριση είτε στα βιβλία δημοτολογίου είτε στις τοπικές βάσεις δημοτολογίων.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις είναι δυνατόν να διενεργηθεί μόνον εγγραφή ανηλίκου σε οικογενειακή μερίδα στα χειρόγραφα βιβλία του δημοτολογίου, από τα οποία – σε αυτές τις εξαιρετικές περιπτώσεις – θα εκδοθούν πιστοποιητικά, εφόσον υπάρξει αιτιολογημένη αίτηση του πολίτη η οποία θα εξεταστεί ως προς το κατεπείγον αυτής από τον οικείο Δήμο.

Αυτές οι καταχωρίσεις μετά την 22η Ιανουαρίου 2018 θα πραγματοποιηθούν κατά προτεραιότητα στο Μητρώο Πολιτών.

Κατά το ως άνω χρονικό διάστημα (12-1-2018 έως και 21-1-2018) δεν θα υφίσταται η διαλειτουργικότητα του ΟΠΣΕΔ, ως εκ τούτου δεν δύνανται θα εκδίδονται βεβαιώσεις δημοτολογίου από τα ΚΕΠ της Χώρας μέσω διαλειτουργικότητας με το ΟΠΣΕΔ και να διαλειτουργούν οι υπόλοιποι φορείς.

Σε εξαιρετικές και μόνον περιπτώσεις (βλ. έκδοση διαβατηρίου) δύναται να εκδίδονται πιστοποιητικά δημοτολογίου από τις τοπικές βάσεις δημοτολογίου και τα χειρόγραφα βιβλία δημοτολογίου. Εν όψει αυτού και αποκλειστικά για την έκδοση πιστοποιητικών, οι υφιστάμενες τοπικές εφαρμογές δημοτολογίου θα πρέπει να παραμείνουν ενεργές για το χρονικό διάστημα 12-1-2018 έως και 21-1-2018.

Β. Λειτουργία Ληξιαρχείων

Από την 16η Ιανουαρίου 2018 και ώρα 15:00 μ.μ. παύει η λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Ληξιαρχικών Πράξεων (ΠΣΛΗΠ) του άρθρου 8Α του ν.344/1976 και ως εκ τούτου δεν καταχωρίζεται καμία ληξιαρχική πράξη σε αυτό και δεν εκτυπώνεται καμία πράξη από αυτό.

Όταν οι πολίτες αιτούνται Αντίγραφα Ληξιαρχικών Πράξεων θα χορηγούνται φωτοαντίγραφα από τα ήδη υπάρχοντα Ληξιαρχικά Βιβλία, είτε αυτά είναι τα χειρόγραφα ληξιαρχικά βιβλία προ της έναρξης λειτουργίας του ΠΣΛΗΠ (προ Μαΐου 213) είτε τα εκτυπωμένα φύλλα του ΠΣΛΗΠ που πλέον μετά την έναρξη λειτουργίας του ΠΣΛΗΠ (Μάιος 2013) αποτελούν το Ληξιαρχικό βιβλίο.

Για το χρονικό διάστημα που διαρκεί η μετάπτωση δεδομένων του συστήματος, δηλαδή από 17 Ιανουαρίου 2015 έως και 21 Ιανουαρίου 2018, η καταχώριση των ληξιαρχικών πράξεων θα γίνεται σε «χειρόγραφα» ληξιαρχικά βιβλία του άρθρου 8 του ν.344/1976.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΡΙΒΑΚΗΣ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο