Ημερομηνία:

Κοινοποίηση:

Απάντηση του Δήμο στον καταγγέλλοντα μέσω του site Κρήνη LIVE

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3242/2004 παρ. 5 «Η ιδιότητα μόνιμου κατοίκου, όπου αυτή απαιτείται, βεβαιώνεται από τον δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας.
Η οικεία βεβαίωση χορηγείται εφόσον προκύπτει πραγματική εγκατάσταση στο δήμο ή στην κοινότητα, που αποδεικνύεται με την υποβολή από τον ενδιαφερόμενο α­πόδειξης λογαριασμού ΔΕΚΟ ή αντιγράφου εκκαθαριστικού της οικείας Δημόσιας Οικονο­μικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.). Εάν, αιτιολογημένως, η ιδιότητα του μόνιμου κατοίκου δεν μπο­ρεί να αποδειχθεί από τα ανωτέρω δικαιολογητικά, αυτή αποδεικνύεται από τον ενδιαφερό­μενο με κάθε άλλο πρόσφορο αποδεικτικό μέσο. Η υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μοναδικό αποδεικτικό μέσο. Σε κάθε περίπτωση ο δήμαρ­χος μπορεί να αρνηθεί τη χορήγηση της βεβαίωσης με παράθεση ειδικής αιτιολογίας.
 
Ο Δήμαρχος Φαρκαδόνας
Με εντολή
 
Αθηνά Πατσιάνη
 
Συνημμένα: Το με αριθμ. πρωτ. Φ131360/31913/14/ 9-01-2015 έγγραφο της Δ/νσης Αστι­κής και Δημοτικής Κατάστασης του Υπουργείου Εσωτερικών.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο