Ημερομηνία:

Κοινοποίηση:

Ενημέρωση για το Επίδομα Γέννησης

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η αίτηση για το επίδομα γέννησης υποβάλλεται

1. Ηλεκτρονικά εντός της προθεσμίας τριών μηνών από τη γέννηση του παιδιού στο www.epidomagennisis.gr με χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης του αιτούντος στο πληροφοριακό σύστημα TAXISNET

2.Μέσω εξουσιοδοτημένων χρηστών του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου 

Απαραίτητα δικαιολογητικά

1.ΑΜΚΑ του γεννηθέντος παιδιού

2.Η διεύθυνση κατοικίας του αιτούντος

3. Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του αιτούντος

4.Ο αριθμός του κινητού τηλεφώνου του αιτούντα

Ο IBAN τραπεζικού λογαριασμού πιστωτικού ιδρύματος που λειτουργεί στην Ελλάδα , δικαιούχος ή συνδικαιούχος να είναι ο αιτών

 

Για υποβολή στο Κέντρο Κοινότητας απαιτούνται πρόσθετα τα παρακάτω:

1. Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού , για το οποίο χορηγείται το επίδομα γέννησης

2. Αντίγραφο των απαιτούμενων πράξεων διοικητικού ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος , καθώς και των απαιτούμενων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος

3. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου του  αιτούντος

4. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης . Οι πολίτες κράτους μέλους της Ε.Ε  που δεν έχουνε οικογενειακή μερίδα στη Ελλάδα , υποβάλλουν δημόσιο έγγραφο που να αποδεικνύει την οικογενειακή τους κατάσταση ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της πράξης συμφώνου συμβίωσης στην αντίστοιχη περίπτωση . Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι πολίτης κράτους μέλους της Ε.Ε προσκομίζει επιπρόσθετα βεβαίωση εγγραφής πολίτη της Ε.Ε ή έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής για πολίτη κράτους –μέλους της Ε.Ε.

5.Σε περίπτωση που η μητέρα έχει αποβιώσει ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει επιπρόσθετα ληξιαρχική πράξη θανάτου της μητέρας

6. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι ομογενής αλλοδαπός προσκομίζει επιπρόσθετα ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς

7. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα και είναι πολίτης κράτους που ανήκει στον Ευρωπαικό Οικονομικό Χώρο ή στην Ελβετική Συνομοσπονδία ή σε άλλο κράτος πλην των ανωτέρω και της Ε.Ε προσκομίζει επιπρόσθετα άδεια διαμονής για πολίτη χώρας . Για όποια από τα παραπάνω δικαιολογητικά προβλέπεται διάρκεια ισχύος , αυτά θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την υποβολή της αίτησης.

8. Σε περίπτωση που η επιτροπεία του παιδιού έχει ανατεθεί σε φυσικό πρόσωπο προσκομίζεται επιπρόσθετα η σχετική Δικαστική απόφαση ή σχετική διαταγή ανάθεσης

9. Σε περίπτωση ύπαρξης δικαστικής απόφασης ή διαταγής ανάθεσης της επιμέλειας του παιδιού προσκομίζεται επιπρόσθετα η σχετική δικαστική απόφαση ή η σχετική διαταγή ανάθεσης

10. Σε περίπτωση αναγνώρισης τέκνου προσκομίζεται επιπρόσθετα η συμβολαιογραφική πράξη αναγνώρισης τέκνου

11. Τα προς υπό υποβολή δικαιολογητικά που έχουνε εκδοθεί από αλλοδαπή αρχή ή που σε κάθε περίπτωση δεν έχουνε συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα, θα πρέπει να είναι νομίμως μεταφρασμένα και επικυρωμένα, όπου δεν απαιτείται να φέρουνε την επισημείωση της σύμβασης της Χάγης (Apostile)

Υπενθυμίζεται ότι η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης ως προς τα δηλούμενα από τον αιτούντα στοιχεία μεταξύ των οποίων και η ακρίβεια της ελεγχόμενης δήλωσης φορολογίας του εισοδήματός του και η φορολογική κατοικία του.

 

Για πληροφορίες :

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Φαρκαδόνας

Διεύθυνση Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 1

Τηλ. Επικοινωνίας : 2433350056, -52

e-mail: kentrokoinotitas@e-farkadona.gov.gr


ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο