Ημερομηνία:

Κοινοποίηση:

Διαδικασία χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης πολιτών λόγω του σεισμού

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

 

Κυριότερα σημεία της ΚΥΑ 33862/16.5.19 (ΦΕΚ τ.Β’ 1699/19) “Διαδικασία χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης πολιτών λόγω φυσικών καταστροφών”:

 

1. Εφάπαξ χορήγηση επιδόματος πρώτων βιοτικών αναγκών ποσού 600,00 € στο κάθε νοικοκυριό του οποίου η κύρια κατοικία έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές και περιέρχεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, μετά την υποβολή:

α) Αίτηση του δικαιούχου ή εξουσιοδοτημένου προσώπου.

β) Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος (Έντυπο Ε1) τελευταίου φορολογικού έτους (για την επιβεβαίωση της κύριας ιδιόκτητης, μισθωμένης ή παραχωρημένης κατοικίας).

 

2. Επιπλέον εφάπαξ χορήγηση επιδόματος 600,00 € στις παρακάτω κατηγορίες πληγέντων από φυσικές καταστροφές:

α) Πολύτεκνοι, με την προσκόμιση επιπλέον, Πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης.

β) Άτομα με Αναπηρίες που λαμβάνουν προνοιακό επίδομα του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με την προσκόμιση επιπλέον:

βα) απόφασης έγκρισης χορήγησης επιδόματος αναπηρίας από τον ΟΠΕΚΑ ή

ββ) Βεβαίωσης χορήγησης επιδόματος αναπηρίας από τον ΟΠΕΚΑ.

 

3. Εφάπαξ επίδομα ποσού 4.500,00 € στα άτομα που, λόγω τραυματισμού τους, εξαιτίας φυσικών καταστροφών υπέστησαν μόνιμη σωματική βλάβη, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω:

α) Αίτηση του ενδιαφερομένου ή εξουσιοδοτημένου προσώπου.

β) Γνωμάτευση – Βεβαίωσης Διευθυντή Κλινικής Νοσοκομείου Ε.Σ.Υ., στην οποία αναφέρεται ότι ο αιτών ή η αιτούσα υπέστη μόνιμη σωματική βλάβη, η οποία προκλήθηκε εξαιτίας φυσικής καταστροφής.

γ) Γνωμάτευσης ΚΕ.Π.Α. (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας) σε ισχύ, για το είδος της πάθησης, το ποσοστό αναπηρίας και τη διάρκειά της.

 

4. Εφάπαξ οικονομική ενίσχυση ποσού μέχρι 6.000,00 € κατ΄ ανώτατο όριο, στους πληγέντες φυσικών καταστροφών για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών των κύριων κατοικιών που επλήγησαν ή/και την αντικατάσταση οικοσκευής τους μετά την υποβολή των κάτωθι:

α) Αίτηση του δικαιούχου ή εξουσιοδοτημένου προσώπου.

β) Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος (Έντυπο Ε1) τελευταίου φορολογικού έτους (για την επιβεβαίωση της κύριας ιδιόκτητης, μισθωμένης ή παραχωρημένης κατοικίας και τον αριθμό των εξαρτώμενων ή/και φιλοξενούμενων μελών του δικαιούχου).

γ) Τελευταία υποβληθείσα Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων (Έντυπο Ε9) συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχει μεταβολή, σε περίπτωση ιδιόκτητης κατοικίας.

δ) Βεβαίωση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στις περιπτώσεις πυρκαγιάς.

 

– Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης είναι περισσότεροι του ενός, λόγω συγκατοίκησης κ.λπ., η οικονομική ενίσχυση χορηγείται σε έναν εξ αυτών, μετά από εξουσιοδότηση που θα του παρέχουν οι υπόλοιποι.

Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης για κάθε δικαιούχο προσδιορίζεται από Επιτροπή του Δήμου που θα διενεργήσει αυτοψία στη δηλωμένη στην αίτηση δικαιούχου ως πληγείσα κύρια κατοικία.

 

Για τον υπολογισμό της ενίσχυσης των απλών επισκευαστικών εργασιών ή/και την αντικατάσταση οικοσκευής των πληγέντων, λαμβάνονται κατά προτεραιότητα:

  • Οι ανάγκες του νοικοκυριού, ανάλογα με τον αριθμό των μελών τους.
  • Οι ανάγκες του νοικοκυριού ή των μεμονωμένων ατόμων, ανάλογα με το μέγεθος των ζημιών που υπέστησαν.
  • Οι ανάγκες του νοικοκυριού, ανάλογα με το μέγεθος της κατοικίας.

Διευκρινίζεται ότι, τα κριτήρια του βαθμού ζημιών και μεγέθους κατοικίας, χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των πληγέντων και την κλιμάκωση της ενίσχυσης με αντικειμενικά κριτήρια και όχι για τον υπολογισμό κτιριακών ή άλλων ζημιών, δεδομένου ότι η ενίσχυση αυτή είναι καθαρά και μόνο κοινωνικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των μέτρων κοινωνικής προστασίας νοικοκυριών που περιέρχονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω φυσικής καταστροφής.

 

Κριτήρια υπολογισμού της ενίσχυσης

1 «Αριθμός μελών νοικοκυριού» Καθορίζεται από την Επιτροπή, με βάση τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά. Δεν συνυπολογίζεται η εποχική ή περιοδική συνοίκηση.

2 «Βαθμός ζημιών»

2.1 «Κατηγορία Α»: Μικρών ζημιών. Κατοικία και εξοπλισμός με σχετικά μικρές ζημιές που είναι δυνατό να αποκατασταθούν άμεσα.

2.2 «Κατηγορία Β»: Μέτριων ζημιών. Κατοικία και εξοπλισμός με σχετικά μεγάλες ζημιές που απαιτούν αυξημένη δαπάνη και χρόνο αποκατάστασης.

2.3 «Κατηγορία Γ»: Μεγάλων ζημιών. Κατάρρευση κατοικίας ή ζημιές που η αποκατάστασή τους κρίνεται σχεδόν ασύμφορη. Οι εκτιμήσεις των ζημιών αναφέρονται:

– Στο κτίριο που καλύπτει ανάγκες διαβίωσης. Δε συμπεριλαμβάνονται ανεξάρτητα κτίσματα (βοηθητικοί χώροι, υπόγεια, αποθήκες, κοινόχρηστοι χώροι, λεβητοστάσια κ.λπ.).

– Στο σύνολο της οικοσκευής (εξοπλισμός κουζίνας, χώρων υγιεινής, επίπλωση, ιματισμός κ.λπ.).

Η ενίσχυση του Υπουργείου Εσωτερικών αφορά αποκλειστικά χώρους διαβίωσης οικογενειών κύριας κατοικίας και όχι κτίρια άλλης χρήσης (π.χ. εξοχικές κατοικίες, καταστήματα, βιοτεχνίες, θερμοκήπια κ.λπ.).

Σε περίπτωση που η κατοικία είναι μισθωμένη ή παραχωρημένη, το ποσοστό αποζημίωσης θα αντιστοιχεί στο 25% για τον ιδιοκτήτη και στο 75% για το μισθωτή ή παραχωρησιούχο.

3 «Μέγεθος κατοικίας»

3.1 Κατηγορία Μ.1: με εμβαδόν μικρότερο των 50m2

3.2 Κατηγορία Μ.2: με εμβαδόν 50 έως 80m2

3.3 Κατηγορία Μ.3: με εμβαδόν μεγαλύτερο των 80m2

 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση και τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά στα ΚΕΠ του Δήμου και στο Δημοτικό Κατάστημα Ζάρκου, εντός ενός μήνα από την ημερομηνία του σεισμού.

Τηλέφωνα:

Τηλεφωνικό Κέντρο Δήμου: 2433350000

Πρωτόκολλο: 2433350011

ΚΕΠ Φαρκαδόνας: 2433022105

ΚΕΠ Οιχαλίας: 2433033018

ΚΕΠ Πελινναίων: 2431352812

Δ.Κ. Ζάρκου: 2433041651

 

Συνοψίζοντας τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά:

1. Αίτηση και Υπεύθυνη Δήλωση διατίθενται στην ιστοσελίδα του Δήμου Φαρκαδόνας farkadona.gr.

2. Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1), Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων (Ε9), Δήλωση Ε2, διατίθενται στη σελίδα gsis.gr 

3. Πιστοποιητικό περί μη καταλληλόλητας του σπιτιού από την Επιτροπή ελέγχου των κατοικιών.

4. Δήλωση σε περίπτωση πολλών δικαιούχων, ότι συναινούν να υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος την αίτηση και να λάβει την οικονομική ενίσχυση, χορηγείται με την αίτηση.

5. Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας μπορεί να παραχθεί και στα σημεία υποβολής των αιτήσεων.

6. Απαραίτητο επίσης ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου.

7. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για τους πολύτεκνους εκδίδεται αυτεπαγγέλτως από το Δήμο.

8. Για ΑΜΕΑ, Απόφαση έγκρισης ή Βεβαίωση χορήγησης επιδόματος από τον ΟΠΕΚΑ.

 

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο