Ημερομηνία:

Κοινοποίηση:

Πρόσκληση για το Πρόγραμμα Learning Villages

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

 
Η στρατηγική συμμαχία που υλοποιεί το έργο «LEARNING VILLAGES: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ» στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ (2020-1-ES01-KA227-ADU-096064) απευθύνει πρόσκληση προς έναν (1) οικισμό (δημοτικό διαμέρισμα) της υπαίθρου, που αντιμετωπίζει δημογραφικές προκλήσεις (πληθυσμιακή μείωση ή/και γήρανση) και δεν αποτελεί πόλο σημαντικής τουριστικής έλξης, να συμμετέχει σε ένα πρόγραμμα κοινοτικής εκπαίδευσης και προγραμματισμού με στόχο να δώσει ώθηση στην τοπική ανάπτυξη και να εφαρμόσει καλές πρακτικές ευρωπαϊκής συμμετοχικής δημοκρατίας.
 

ΣΤΟΧΟΣ

Μετά την πάροδο δύο χρόνων ο οικισμός θα έχει σημειώσει πρόοδο στους τομείς που έχει επιλέξει ανάμεσα σε αυτούς που προωθεί το έργο. Οι δράσεις, που θα αναπτυχθούν με συνεργατικό και συμμετοχικό τρόπο, θα επικεντρώνονται στα εξής:

α) Κοινωνικο-οικονομικές και εθνογραφικές μελέτες.

β) Εκπαίδευση στην πολιτική συμμετοχή.

γ) Ανάπτυξη και εφαρμογή ενός στρατηγικού προγράμματος ενεργού δημοκρατίας και συμμετοχικού προϋπολογισμού.

δ) Διαχείριση πολιτιστικής κληρονομιάς.

δ) Κηπουρική (εξωραϊσμός του οικισμού).

ε) Ανάπτυξη και εφαρμογή ενός στρατηγικού προγράμματος για το φυσικό περιβάλλον του οικισμού και τον βιώσιμο τουρισμό.

ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Στη διάρκεια των δύο ετών υλοποίησης του έργου το χωριό που θα επιλεγεί θα ωφεληθεί από την εισροή ανθρώπινου κεφαλαίου και πόρων μέσα τα εξής:

 • Εθνογραφικές μελέτες και κοινωνικοοικονομική ανάλυση/πρόβλεψη.
 • Δράσεις διεθνοποίησης, όπως δικτύωση και αδελφοποίηση.
 • Μεταφορά και υιοθεσία καλών πρακτικών στην δημοτική και κοινοτική διοίκηση.
 • Υποστήριξη στον τοπικό στρατηγικό σχεδιασμό από μια διεθνή διεπιστημονική ομάδα.
 • Εφαρμογές προώθησης της ενεργού συμμετοχής του πολίτη και του συμμετοχικού προϋπολογισμού.
 • Υποστήριξη στη διαχείριση προγραμμάτων και στην αξιοποίηση χρηματοδοτικών ευκαιριών.
 • Πρόγραμμα εκπαίδευσης στην ενεργό συμμετοχή των πολιτών και τον συμμετοχικό προϋπολογισμό με μάθηση μέσα από την πράξη.
 • Βελτίωση των δυνατοτήτων της τοπικής διοίκησης να ανταποκριθεί σε έκτακτες συνθήκες κρίσεων, όπως η πανδημία ή ο σεισμός, σε τρεις χρόνους (πριν από την κρίση, κατά τη διάρκεια της κρίσης, και μετά την κρίση).
 • Σχεδιασμός για τον βιώσιμο τουρισμό και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς.
 • Διεθνή συνέδρια, σεμινάρια και δράσεις μάθησης και εκπαίδευσης.
 • Συνεχής διάχυση των δράσεων σε διεθνές επίπεδο.

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

 • Σταθερή, ενεργή και συνεργατική συμμετοχή της τοπικής διοίκησης σε επίπεδο δήμου και δημοτικού διαμερίσματος (κοινότητας) σε όλη τη διάρκεια του έργου, με τη διάθεση των αναγκαίων πληροφοριών (οικονομικών, κοινωνικών, εθνογραφικών) για να συνταχθούν αναλυτικές μελέτες και να υποβληθούν προτασεις συμμετοχής σε προγράμματα και δράσεις που απαντούν στις τοπικές ανάγκες. Απαραίτητη επίσης είναι η διάθεση διοικητικών πληροφοριών και τεκμηρίωσης, όπως και η κινητοποίηση για την ανταπόκριση σε επιλεγμένες χρηματοδοτικές προσκλήσεις.
 • Συμμετοχή σε τακτικές διαδικτυακές συναντήσεις σε μηνιαία βάση.
 • Προθυμία και ενεργό ενδιαφέρον για την εφαρμογή καλών πρακτικών δικτύωσης και συμμετοχικής εργασίας.
 • Προθυμία και ενεργό ενδιαφέρον για την υποστήριξη επιλεγμένων δράσεων του έργου, όπως ο εξωραϊσμός του οικισμού, η εφαρμογή μιας διαδικασίας συμμετοχικού προϋπολογισμού, η θεσμοθέτηση βραβείων κλπ.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Το πιο σημαντικό κριτήριο είναι το ενεργό ενδιαφέρον και η δέσμευση της τοπικής διοίκησης. Στη διαδικασία επιλογής θα ληφθούν υπόψη και οι εξής παράγοντες: 

 • Σωρευτική πληθυσμιακή απομείωση (κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες).
 • Στήριξη από τους τοπικούς συλλόγους (πολιτιστικούς, εξωραϊστικούς κλπ.) με επιστολές υποστήριξης.
 • Διαθεσιμότητα ενός ελάχιστου επαρκών υποδομών για την υλοποίηση των δράσεων (πραγματοποίηση συναντήσεων, φιλοξενία ξένων επισκεπτών –ακόμη και σε σπίτια κατοίκων).
 • Προηγούμενη συμμετοχή σε προγράμματα συμμετοχικής δημοκρατίας.
 • Δέσμευση για τη συνέχιση της συμμετοχής στο έργο από την επόμενη αυτοδιοικητική αρχή, σε περίπτωση που γίνουν εκλογές μέχρι τον Φεβρουάριο του 2023.
 • Η όσο το δυνατόν μικρότερη φυσική απόσταση μεταξύ του οικισμού και της έδρας του τοπικού εταίρου του έργου LEARNVIL.
 • Πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη δράσεων για τους ηλικιωμένους κατοίκους του οικισμού.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Ένας εκπρόσωπος της τοπικής διοίκησης πρέπει να συμπληρώσει τη φόρμα ακολουθώντας τον υπερσύνδεσμο: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_4zuyZW-L2EvIJRkyLy7_mcz5ChJdZGjHG6VGUVFTpbYPgw/viewform

Πρέπει επίσης να στείλει μια επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου learningvillages2021@gmail.com μέχρι την 13η Ιουνίου 2021 και να λάβει μέρος σε μία διαδικτυακή συνέντευξη μέχρι την 18η Ιουνίου. Τα αποτελέσματα της διαδικασίας επιλογής θα σταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την 19η Ιουνίου σε όλους όσοι έχουν υποβάλει αίτηση.

 

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο