Ημερομηνία:

Κοινοποίηση:

Ρυθμίσεις Οφειλών

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ο Δήμος Φαρκαδόνας στα πλαίσια του Νόμου 4611/2019 (ΦΕΚ 73/17-5-2019 τεύχος Α΄) «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις» ανακοινώνει τη ρύθμιση οφειλών που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν έως και δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του Ν.4611/2019, ήτοι έως και 16.07.2019.
 
Στον ανωτέρω Νόμο ορίζεται ότι οι αιτήσεις υποβάλλονται το αργότερο εντός τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος του Ν. 4611/2019, δηλ. έως 16.09.2019 (άρθρο 111 Ν. 4611/2019).

Συγκεκριμένα:

Α. Στη ρύθμιση του Ν. 4611/2019 υπάγονται οι οφειλές προς τους δήμους και τα νομικά πρόσωπα αυτών που έχουν βεβαιωθεί ή που θα βεβαιωθούν έως και δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος αυτού, ήτοι έως και 16.07.2019.

Β. Οι οφειλές δύνανται να καταβληθούν εφάπαξ ή σε μηνιαίες ισόποσες δόσεις (πλην της τελευταίας που μπορεί να είναι μικρότερη των υπολοίπων) με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ

1. Εφάπαξ εξόφληση οφειλών

100%

2. Από 2 έως 24 ισόποσες δόσεις

80%

3. Από 25 έως 48 ισόποσες δόσεις

70%

2. Από 49 έως 72 ισόποσες δόσεις

60%

2. Από 73 έως 100 ισόποσες δόσεις

50%


Γ. Η ρυθμιζόμενη οφειλή εξοφλείται εφάπαξ ή η πρώτη δόση της καταβάλλεται μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα υπαγωγής στη ρύθμιση, διαφορετικά η ρύθμιση καταργείται αυτοδικαίως. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.

Δ. Κάθε δόση πλην της τελευταίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη των είκοσι (20) ευρώ.

Για περισσότερες διευκρινήσεις, καθημερινά θα δίνονται πληροφορίες στα Γραφεία της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Φαρκαδόνας από τους κ.Κυρίτση Κωνσταντίνο και Τσιτοπούλου Ευανθία (Τηλ. Επικοινωνίας 2433350028,2433350024).

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΡΙΒΑΚΗΣ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο