Ημερομηνία:

Κοινοποίηση:

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού στο ΝΠΔΔ “Πέλιννα” του Δήμου Φαρκαδόνας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ


Ο Πρόεδρος του ΝΠ∆∆ “Πέλιννα” Κωνσταντίνος Κοκκινίδης ύστερα από την υπ’ αριθ.38 του έτους 2016 απόφαση του ∆.Σ. η οποία εγκρίθηκε με τον αριθμ. Πρωτ. 2420/133563/18-8-2016 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού Οκτώ (8) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα, χρονική περίοδο, όπως φαίνονται στο παρακάτω επισυναπτόμενο.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο