Ημερομηνία:

Κοινοποίηση:

Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                Φαρκαδόνα, 30/3/2015

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                       Αρ. πρωτ. 3760

ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Βαθμός προτεραιότητας: ΕΠΕΙΓΟΝ

 

Ταχ. Δ/νση             : Γ. Γεννηματά 1

Ταχ. Κώδικας         : 42031

Πληροφορίες         : Βασιλειώρης Γεώργιος

Τηλέφωνο              : 2433350025

Fax                        : 2433350018

ΠΡΟΣ

Αποδέκτες

(όπως ο πίνακας αποδεκτών)

                                ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

           Πρακτικογράφο Δημοτικού Συμβουλίου

 

  

Θέμα:

«Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου»

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ.95 παρ.4 του Ν.3463/2006 (Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων) σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) την Δευτέρα 30 Μαρτίου και ώρα 13:00΄ με το παρακάτω έκτακτο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρημάτων στον αρμόδιο φορέα Education, Audiovisual and Culture Agency της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω μη υλοποίησης από το Δήμο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ΕΚΕ».

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα και η λήψη απόφασης σχετικής με το θέμα, είναι υποχρεωτική, λόγω του ότι η καταλυτική ημερομηνία επιστροφής των χρημάτων είναι η 30/3/2015 και τυχόν υπέρβαση αυτής θα έχει ως αποτέλεσμα την επιβολή προστίμου και προσαυξήσεων σε βάρος του Δήμου.

Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

  Καραμάνος Ηλίας

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο